Τρίτη, 26 Μαΐου 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σύμφωνα με τους εσωτερικούς Κανονισμούς και τις αποφάσεις του Δ.Σ. της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών, της σχετικής Νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας και τις σχετικές πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Πρoγράμματος «MoNa: Monuments in Nature» στο πλαίσιο του Interreg Balkan-Mediterranean το Δ.Σ. της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών αναγγέλλει Προκήρυξη για την εργοδότηση Επιμελητού της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών, του οποίου τα απαιτούμενα προσόντα περιγράφονται παρακάτω στην ενότητα (Α).

Α) Περιγραφή υπηρεσιών:

Οι υπηρεσίες του Επιμελητού αναμένεται να αρχίσουν από τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου 2020. Ο επιμελητής καλείται να εργασθεί στην Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών (ΕΚΣ) σε εξαήμερη βάση (Δευτέρα-Σάββατο): Δευτέρα, 10.00 έως 14.00, Τρίτη έως και Παρασκευή, 08.30 έως 16.30, Σάββατο 09.00 έως 13.00 και είναι απαραίτητη η παρουσία του σε εκδηλώσεις της ΕΚΣ πέραν του ανωτέρω ωραρίου.

Μεταξύ άλλων, ο Επιμελητής αναμένεται να προσφέρει υπηρεσίες όπως:

·        Καταγραφή εκθεμάτων και αρχείων φορέως, έλεγχος και τακτοποίηση εκθεμάτων, καταχώριση και δημιουργία ηλεκτρονικών δελτίων για κάθε αντικείμενο, επιστημονική τεκμηρίωση αντικειμένων, συγγραφή Δελτίων Τύπου, προώθηση και διάχυση σε ΜΜΕ, ΜΜΔ και Διαδίκτυο, επίβλεψη χώρων, εξασφάλιση χορηγιών, ηλεκτρονική σάρωση κ αποδελτίωση, καταγραφή και τακτοποίηση βιβλίων και αρχείων, άλλα γενικά καθήκοντα που προκύπτουν όσο αφορά στην υλοποίηση των τρεχουσών εργασιών ή άλλων Προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει η ΕΚΣ.

·        Ηλεκτρονική σάρωση και αποδελτίωση παλαιών αρχείων, καταγραφή και τακτοποίηση βιβλίων και αρχείων,  χειρισμός αλληλογραφίας, επίβλεψη χώρων, εξασφάλιση χορηγιών, διενέργεια έρευνας, προβολής και διάχυσης αποτελεσμάτων κλπ.). Θα προσφερθεί επιμόρφωση στο σύστημα ΑΒΕΚΤ.

·        Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων (καταγραφή και τεκμηρίωση των εκθεμάτων που θα χρησιμοποιηθούν στα προγράμματα, τεκμηριωμένη έρευνα και συλλογή επιστημονικού υλικού, σχεδιασμός εκπαιδευτικού υλικού καθοδήγηση παιδιών/ενήλικων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα), διαχείριση Πωλητηρίου.

·        Σχεδιασμός και υλοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων (εκθέσεις, εκδόσεις, διαλέξεις, συμπόσια, εργαστήρια, εκπαιδευτικά προγράμματα κ.ά.).

·        Γενική διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΕΚΣ σε συνεργασία με τον Συντονιστή και τη Διαχειριστική Αρχή στην Κύπρο σε επίπεδο συντονισμού, οργάνωσης, προετοιμασίας βάσει των παραδοτέων και της προετοιμασίας λογιστικής διεκπεραίωσης.

·        Αναβάθμιση της σχετικής υποδομής της ΕΚΣ και την καλή συνεργασία και συντονισμό με τη Διεύθυνση της ΕΚΣ για την προαγωγή των σκοπών της.

·        Μετά την ευδόκιμο δοκιμαστική υπηρεσία ενός (1) έτους ο υποψήφιος δύναται να υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΣ αίτηση μονιμοποίησης.

Β) Περιγραφή απαραίτητων χαρακτηριστικών και προσόντων εξειδικευμένου εμπειρογνώμονα:

  Ελάχιστα προσόντα:

1.  Γραμματειακές σπουδές ή σχετικές γνώσεις

2.  Γνώσεις Λογιστικής (ταμειακά)

3.  Γνώσεις Πληροφορικής

4.  Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

5.  Προγενέστερη εμπειρία:
α.Πρακτική εργασία σε συναφές αντικείμενο
β. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχο φορέα ή με σε φορέα με αντίστοιχα καθήκοντα θα ληφθεί σοβαρά υπόψιν

6.  Επιπλέον προσόντα ανάλογα των αναγκών της θέσης θα συνεκτιμηθούν.Γ) Παροχές:
• Σταθερός μηνιαίος μισθός αναλόγως προσόντων: 
Βασικός μισθός ανάληψης καθηκόντων: 834 ευρώ μεικτά.

• Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη/ΓΕΣΥ
• Κοινωνικές Ασφαλίσεις
• Προβλεπόμενες άδειες
• Δυνατότητα επιδόματος επίτευξης στόχων (bonus)

Δ) Έντυπα για την υποβολή προσφορών:
1. Αίτηση. 
2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
3. Αντίγραφα πτυχίων και βεβαιώσεων.
4. Περιγραφή προσφοράς για τις παραπάνω υπηρεσίες (σύντομο κείμενο του υποψηφίου, για θέματα, που επιθυμεί να ληφθούν υπόψιν). 

5. Στοιχεία προηγούμενων εργοδοτών με τηλέφωνο και ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο ή/και γραπτές συστάσεις τους.

Για την υποβολή των προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν είτε τηλεφωνικώς (00357-995.19.998), είτε ηλεκτρονικώς (cypriotstudies@gmail.com) με τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. δρα Ιωάννη Ηλιάδη.

Οι προσφορές μαζί με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικώς στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση, είτε σε έντυπη μορφή στη διεύθυνση του ΜΛΤΚ της ΕΚΣ, Πλατεία Αρχ. Κυπριανού, Τ.Θ. 21436, 1508 Λευκωσία, Κύπρος, υπόψιν του δρος Χαρ. Χοτζάκογλου (https://goo.gl/maps/RVguf6bithWNLefZ8 ).Τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 05 Ιουνίου 2020, 12.30 μ.μ.

 

Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη το απόγευμα της 5ης Ιουνίου και θα παρουσιασθούν στην Επιτροπή Αξιολόγησης της ΕΚΣ το Σάββατο 06 Ιουνίου 2020 στις 09.00 στην Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών (Παλαιό Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο έναντι Παγκυπρίου Γυμνασίου, α΄ όροφος) και ο/η επιτυχών/ούσα υποψήφιος/α δύναται να προσληφθεί εντός της δεύτερης εβδομάδος του Ιουνίου, κατόπιν ἐγκρισης του Δ.Σ.

 


Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2020

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Society of Cypriot Studies: ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ_Events

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Society of Cypriot Studies: ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ_Events:Λευκωσία, 11 Μαρτίου 2020

Αγαπητοί Εταίροι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών λαμβάνοντας υπόψιν τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου για περιορισμό της εξάπλωσης του κοροναΐού στην Κύπρο και τον περιορισμό των συγκεντρώσεων πέραν των 75 ατόμων μετά λύπης του αποφάσισε να μεταθέσει την ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ η οποία ήταν προγραμματισμένη για τις 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί αργότερα.

Διοικητικό Συμβούλιο
Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Society of Cypriot Studies: ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ_Events

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Society of Cypriot Studies: ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ_Events:Λευκωσία, 27 Μαρτίου 2020

Ἀγαπητὲς καὶ ἀγαπητοὶ Ἑταῖροι,

δεδομένων τῶν δημιουργηθεισῶν συνθηκῶν καὶ κατόπιν τοῦ τελευταίου Διαγγέλματος τοῦ Προέδρου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, ἡ προγραμματισθεῖσα διάλεξη τῆς Ἑταιρείας Κυπριακῶν Σπουδῶν καὶ τοῦ Πανεπιστημίου ΝΕΑΠΟΛΙΣ Πάφου ἐν ὄψει τῶν ἐθνικῶν ἐπετείων τῆς 25ης Μαρτίου καὶ τῆς 1ης Ἀπριλίου καὶ στὸ πλαίσιο τῶν ἑξηντάχρονων τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας ἀναβάλλεται καὶ θὰ πραγματοποιηθεῖ ἐν εὐθέτῳ χρόνῳ, γιὰ τὸν ὁποῖο θὰ ἐνημερωθεῖτε.

Ἐκ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου


Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΙΩΑΝΝΟΥ / Τετάρτη 29 Ἰανουαρίου 2020, στὶς 18.30

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΙΩΑΝΝΟΥ
Τετάρτη 29 Ἰανουαρίου 2020, στὶς 18.30
Μέγαρον Παλαιᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς
(ἔναντι Παγκυπρίου Γυμνασίου)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΙΜΗΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ
δρ Χαράλαμπος Γ. Χοτζάκογλου
Πρόεδρος Ἑταιρείας Κυπριακῶν Σπουδῶν

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
Γεώργιος Χατζήπαπας
Πρόεδρος Κυπριακοῦ Ὀργανισμοῦ Σήμανσης Ἀντικειμένων
ἀπὸ Πολύτιμα Μέταλλα (ΚΟΣΑΠΜ)
Γεώργιος Λακκοτρύπης
Ὑπουργὸς Ἐνέργειας, Βιομηχανίας καὶ Ἐμπορίου

ΣΥΝΤΟΜΗ ΔΙΑΛΕΞΗ
δρος Ἰωάννη Ἠλιάδη μὲ θέμα:
ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἀργυροχρυσοχοΐα τῆς Κύπρου
μέσα ἀπὸ τὸ ἔργο τοῦ Ἰωάννου Κορνάρου.

Παρουσίαση τῆς προσφορᾶς Νίκου Ἰωάννου
ὑπὸ τοῦ Νεόφυτου Νεοφύτου,
Προέδρου τοῦ Συνδέσμου Ἀρχυροχρυσοχόων Κύπρου

Ἀνάγνωση Ψηφίσματος Δ.Σ. Ἑταιρείας Κυπριακῶν Σπουδῶν
καὶ ἐπίδοση τιμητικῆς πλακέτας στὸν τιμώμενο κ. Νῖκο Ἰωάννου

Ἀντιφώνησις τοῦ τιμωμένου

ΔΕΞΙΩΣΗ

Θὰ ἀκολουθήσει ξενάγηση
στὴ Συλλογὴ Ἀργυροχρυσοχοΐας
τοῦ Μουσείου Λαϊκῆς Τέχνης Κύπρου
ἀπὸ τὴ Διευθύντριά του κ. Ἑλένη Χρίστου


ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΙΜΩΜΕΝΟΥ
Ὁ Νῖκος Ἰωάννου γεννήθηκε στὶς 11 Μαΐου 1934 στὸ Δάλι καὶ
ἀπὸ τὴν παιδική του ἡλικία ξεκίνησε τὴ μαθητεία ἀρχικὰ στὴν
τέχνη τῆς ἀργυροχοΐας στὸν Ζήσιμο κοντὰ στὸ Παντοπωλεῖο
τῆς Λάρνακας καὶ κατόπιν στὴ χρυσοχοΐα στὸν Νικόλαο
Κωνσταντινίδη στὴ Λευκωσία. Ἔχοντας ἀποκτήσει στέρεες
γνώσεις καὶ μακρόχρονη ἐμπειρία καὶ στοὺς δύο τομεῖς ἄνοιξε
τὸ δικό του ἐργαστήριο καὶ κατάστημα μὲ συνοδοιπόρο τὴν
ὁμότεχνη καὶ σύζυγό του Μαρία. Ἀσχολήθηκε ἰδιαίτερα μὲ
τὴ μετακένωση τῶν ἀργυρῶν τριφουρένιων σὲ χρυσὸ καὶ
μὲ τὴν κατασκευὴ κοσμημάτων μὲ σχέδια ἐμπνευσμένα ἀπὸ
τὰ ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα τῆς ἑλληνικῆς Ἀρχαιότητος. Ὁ
Νῖκος Ἰωάννου διακρίθηκε ἐπαγγελματικὰ μὲ τὴν ἵδρυση
παραρτημάτων τῆς ἐπιχείρησής του καὶ ὤθησε καὶ τὰ τέκνα του
σὲ ἀντίστοιχες σπουδὲς στὸ ἐξωτερικό. Ἡ ἀγάπη του γιὰ τὴν
παράδοση καὶ ἱστορία τῆς γενέθλιας νήσου του ἐκφράσθηκε μὲ
τὴν πρωτοβουλία συγκρότησης Συλλογῆς Ἀργυροχρυσοχοΐας μὲ
τὴ συνεργασία πολλῶν συναδέλφων του καὶ ἵδρυσης Μουσείου
Ἀργυροχρυσοχοΐας Κύπρου, τὸ ὁποῖο τελικὰ παραχωρήθηκε καὶ
στεγάζεται στὴν Ἑταιρεία Κυπριακῶν Σπουδῶν. Σήμερα εἶναι
ἐπισκέψιμο στὸ κοινὸ καὶ στοὺς μαθητὲς ἑκατοντάδων σχολείων
τῆς Κύπρου, οἱ ὁποῖοι διδάσκονται γιὰ ἕναν τόσο σημαντικὸ
κλάδο τῶν ἐφηρμοσμένων τεχνῶν τῆς Κύπρου μὲ μακραίωνες
ρίζες στὸ ἀρχαιοελληνικὸ παρελθὸν τῆς Μεγαλονήσου.Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2019

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Σάββατο, 21.12.2019,
10:00--13:00

@Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Κύπρου
#folkartmuseumchristmas

  • Χριστουγεννιάτικες μελωδίες από μαθητές της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας, 10:00
  • Ξενάγηση στη μόνιμη συλλογή του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης και στις περιοδικές εκθέσεις «Υαλογραφία» και «Βασιλόπουλλον της Βενεδιάς» του Χαμπή Τσαγγάρη 10:45, 12:30
  • Μουσειακή Παρουσίαση «Το Δείπνο του Βασίλη» και επεξήγηση του εθίμου από τις ερευνήτριες Καλλιόπη Πρωτοπαπά και Χαρίκλεια Χαραλάμπους, 10:30
  • «Κατασκευή Χριστουγεννιάτικων Στολιδιών» υπό την καθοδήγηση των μουσειοπαιδαγωγών, Τζούλιας Ηλιάδου και Έλενας Χατζηπιερή, 11:00– 12:00
  • Αφήγηση Παραμυθιού «Η χορωδία των Χριστουγέννων» από τον συγγραφέα Παναγιώτη Θωμά και «Το τραγούδι του Εμμανουήλ»· εκτέλεση από παιδιά της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας, 11:30
  • Χριστουγεννιάτικα Τραγούδια και Μουσική από μαθητές της Σχολής Grammar School Λευκωσίας, 12:00
  • «Κατασκευές με Πηλό» από τη μουσειοπαιδαγωγό, Χριστιάνα Ματσουκάρη, 12:00-13:00
  • Παζαράκι Βιβλίου (50% σε όλες τις εκδόσεις της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών)
  • Παραδοσιακά Εδέσματα και Ποτά από τους Ξυλόφουρνους Έλενας, τα Γλυκά Κουταλιού Κατερίνα, τον Καρπό, το Οινοποιείο Βασιλειάδη και την ΚΕΑΝ

Συλλογή Τροφίμων για το Δημόσιο και Κοινοτικό Νηπιαγωγείο Καϊμακλίου και τον Βρεφοκομικό και Παιδοκομικό Σταθμό ΣΚΕ Καϊμακλίου (Υπάρχει ανάγκη για μακαρόνια π.χ. φιογκάκια, πέννες, κοχυλάκια, φακές, φασόλια, ρύζι, γάλα διαρκείας, ζάχαρη, μπισκότα, αλεύρι, δημητριακά).
Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2019

«Ἡ Λατινικὴ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου καὶ τὸ Μεγάλο Σχίσμα τῆς Δύσης» - Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΛΕΞΗ: 

«Ἡ Λατινικὴ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου καὶ τὸ Μεγάλο Σχίσμα τῆς Δύσης» 
Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019

Ἡ Ἑταιρεία Κυπριακῶν Σπουδῶν
σᾶς προσκαλεῖ
τὴν Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019 στὶς 19.00
στὴ διάλεξη
τοῦ ἱστορικοῦ δρος Ἀπόστολου Γ. Κουρουπάκη
μὲ θέμα:
«Ἡ Λατινικὴ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου
καὶ τὸ
Μεγάλο Σχίσμα τῆς Δύσης».


Θὰ ἀκολουθήσει δεξίωση


Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2019

2nd SC meeting and Workshop "The changing interaction in the balance between the human factor, cultural heritage and environment in accordance to the climate change – the case of Butrint"

2nd Steering Committee meeting and Workshop "The changing interaction in the balance between the human factor, cultural heritage and environment in accordance to the climate change – the case of Butrint", Butrint - Tirana, Albania, 5-7 November 2019