Δευτέρα, 30 Απριλίου 2018

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ SCIENTIFIC SYMPOSIUM ON THE CULTURAL HERITAGE OF CYPRUS: THE CASE STUDY OF HAGIA EIRINI KYRENIAS, ΛΕΥΚΩΣΙΑ 5-6 ΜΑΪΟΥ 2018 / LEFKOSIA 5-6 MAY 2018 Μέγαρο Παλαιᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς / Old Archbishopric

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ:
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
SCIENTIFIC SYMPOSIUM ON THE CULTURAL HERITAGE OF CYPRUS:
THE CASE STUDY OF HAGIA EIRINI KYRENIAS


ΛΕΥΚΩΣΙΑ 5-6 ΜΑΪΟΥ 2018 / LEFKOSIA 5-6 MAY 2018
Μέγαρο Παλαιᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς / Old Archbishopric
ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
UNDER THE AEGIS OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF CYPRUS

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΜΑΪΟΥ 2018 – SATURDAY 5 MAY 2018
09.30-09.50 ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ – WELCOME MESSAGE
δρ Χαράλαμπος Γ. Χοτζάκογλου, Πρόεδρος Ἑταιρείας Κυπριακῶν Σπουδῶν
Dr Charalampos G. CHOTZAKOGLOU, Chairman of the Society of Cypriot Studies

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ - SALUTATIONS
Νῖκος Ἀναστασιάδης, Πρόεδρος Κυπριακῆς Δημοκρατίας ἐκπροσωπούμενος ἀπὸ τὸν Θεοδόση Τσιόλα, Γραμματέα τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου.
Nikos ANASTASIADES, President of the Republic of Cyprus, represented by Theodosis TSIOLAS, Secretary of the Council of Ministers.
Petra Kammerevert, Εὐρωβουλευτὴς καὶ Πρόεδρος Ἐπιτροπῆς Πολιτισμοῦ καὶ Παιδείας Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου.
Petra KAMMEREVERT, EMP and Chair of the Committee on Culture and Education of the European Parliament.
δρ Μαρίνα Σολομίδου-Ἱερωνυμίδου, Διευθύντρια Τμήματος Ἀρχαιοτήτων Κύπρου.
Dr Marina SOLOMIDOU-IERONYMIDOU, Director of the Cyprus Department of Antiquities.
Hristo Georgiev, Πρέσβυς τῆς Βουλγαρικῆς Προεδρίας τοῦ Συμβουλίου τῆς ΕΕ.
Hristo GEORGIEV, Ambassador of the Bulgarian Presidency of the Council of EU.
Μητροπολίτης Κυρηνείας, κ. Χρυσόστομος.
Mr Chrysostomos, Metropolitan Bishop of Kyrenia.

Α΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ – ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΠΡΕΣΒΕΩΝ
I. SESSION: INITIATIVES FOR THE RESCUE OF THE CULTURAL HERITAGE IN CYPRUS – AMBASSADORSÕ SESSION
Προεδρεῖο: Ἀντρέας Κεττῆς, δρ Ἰωάννης Ἠλιάδης
Coordinators: Andreas KETTIS, Dr Ioannis ELIADES
09.50-10.00 Ἠλίας Φωτόπουλος, Πρέσβυς Ἑλλάδος στὴν Κυπριακὴ Δημοκρατία.
Ilias FOTOPOULOS, Ambassador of the Hellenic Republic to the Republic of Cyprus.
10.00-10.10 Nathalie Jaarsma, Πρέσβυς τοῦ Βασιλείου τῆς Ὁλλανδίας στὴ Λευκωσία.
Nathalie JAARSMA, Ambassador of the Kingdom of the Netherlands.
10.10-10.20 Anna Olsson-Vrang, Πρέσβυς τοῦ Βασιλείου τῆς Σουηδίας στὴ Λευκωσία.
Anna OLSSON-VRANG, Ambassador of the Kingdom of Sweden.
10.20-10.30 Andrea Cavallari, Πρέσβυς Ἰταλίας στὴ Λευκωσία.
Andrea CAVALLARI, Ambassador of Italy.
10.30-10.40 δρ Benedikt Zanker, Ἐπιτετραμμένος τῆς Γερμανικῆς Πρεσβείας στὴ Λευκωσία.
Dr Benedikt Zanker, Deputy Head of Mission of the German Embassy.
10.40-10.50 Ἀνδρούλλα Μιχαήλ, Ὑπεύθυνη Οἰκονομικῶν καὶ Πολιτιστικῶν θεμάτων Πρεσβείας Ἑλβετίας στὴ Λευκωσία.
Androulla MICHAEL, Economic and Cultural Affairs, Embassy of Switzerland.
10.50-10.55 Ali Tuncay, Τ/K Ἐπικεφαλῆς Τεχνικῆς Ἐπιτροπῆς Πολιτιστικῆς Κληρονομιᾶς Κύπρου.
Ali TUNCAY, T/C Head of the Cyprus Technical Committee on Cultural Heritage.
10.55-11.00 Τάκης Χατζηδημητρίου, Ε/K Ἐπικεφαλῆς Τεχνικῆς Ἐπιτροπῆς Πολιτιστικῆς Κληρονομιᾶς Κύπρου.
Takis HADJIDEMETRIOU, G/C Head of the Cyprus Technical Committee on Cultural Heritage.
11.00-11.15 Tiziana Zennaro, Ἐπικεφαλῆς Γραφείου Ἀναπτυξιακῶν Προγραμμάτων Εἰρηνευτικῆς Δύναμης Ἡνωμένων Ἐθνῶν στὴν Κύπρο: Ὑλοποιηθέντα Προγράμματα σὲ συνεργασία μὲ τὴν Τεχνικὴ Ἐπιτροπὴ Πολιτιστικῆς Κληρονομιᾶς.
Tiziana ZENNARO, Head of Office, UNDP-Cyprus: Projects implemented in partnership with the Technical Committee on Cultural Heritage.

11.15-11.45 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΓΙΑ ΚΑΦΕ – COFFEE BREAK

B΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: H ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
II. SESSION: HAGIA EIRINI KYRENIAS IN HISTORY AND ARCHAEOLOGY
Προεδρεῖο: δρ Ἀνδρέας Κάρυος, Χαρὰ Ὀλυμπίου
Coordinators: Dr Andreas KARYOS, Chara OLYMPIOU
11.45-12.05 δρ Γεώργιος Μπουρογιάννης, Μουσεῖο Μεσογειακῶν Ἀρχαιοτήτων (Medelhavsmuseet) Στοκχόλμης: Τὰ κεραμικὰ εὑρήματα τῶν Σουηδικῶν ἀνασκαφῶν τῆς Ἁγίας Εἰρήνης Κερύνειας καὶ ἡ χρονολόγησή τους: Νέα ματιὰ σὲ παλαιὰ δεδομένα.
Dr Georgios BOUROGIANNIS, Museum of Mediterranean and Near Eastern Antiquities (Medelhavsmuseet), Stockholm: Pottery from the Swedish excavations at Hagia Eirini Kerynias and their dating: A fresh look at some old evidence.
12.05-12.20 δρ Maria-Rosaria Belgiorno, μέλος τῆς ἰταλικῆς ἀρχαιολογικῆς ἀποστολῆς στὴν Κύπρο: Οἱ ἀνασκαφὲς τῆς ἰταλικῆς ἀρχαιολογικῆς ἀποστολῆς στὴν Ἁγία Εἰρήνη Κερύνειας. Ἀναμνήσεις ἑνὸς μέλους τῆς ἀποστολῆς.
Dr Maria-Rosaria BELGIORNO, member of the Italian archaeological expedition in Cyprus: The excavations of the Italian archaeological mission in Hagia Eirini of Kyrenia. Memories of a member of the mission
12.20-12.40 δρ Θεόδωρος Μαυρογιάννης, Πανεπιστήμιο Κύπρου: «Ἀχαϊκὲς» ἐπιβιώσεις στὸ Ἱερὸ τῆς Ἁγίας Εἰρήνης Κερύνειας καὶ τὸ Βασίλειο τῆς Λαπήθου.
Dr Theodoros MAVROGIANNIS, University of Cyprus: “Achaian” revivals in the Sanctuary of Hagia Eirini Kyrenias and the Kingdom of Lapethos.
12.40-13.00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ - DISCUSSION

13.00-15.30 ΓΕΥΜΑ - LUNCH

Γ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: H ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
III. SESSION: HAGIA EIRINI KYRENIAS IN THE MEDIEVAL AND MODERN PERIOD
Προεδρεῖο: δρ Θεόδωρος Μαυρογιάννης, δρ Νάσα Παταπίου
Coordinators: Dr Theodoros MAVROGIANNIS, Dr Νasa PATAPIOU
15.30-15.45 δρ Ἐλευθέριος Ἀντωνίου, ἐρευνητής: Η Ὀρθόδοξη ἐπισκοπὴ τῆς Κιρβοίας κατὰ τὴν πρώιμη βυζαντινὴ περίοδο.
Dr Eleftherios ANTONIOU, researcher: The Orthodox bishopric of Kirboia during the early Byzantine period.
15.45-16.00 δρ Ἰωάννης Ἠλιάδης, Διευθυντὴς Βυζαντινοῦ Mουσείου ΙΑΜ: Ὁ ναὸς τῆς Ἁγίας Εἰρήνης στὸ ὁμώνυμο χωριὸ τῆς ἐπαρχίας Κυρηνείας.
Dr Ioannis ELIADES, Director of the Byzantine Museum AMF: Τhe church of Hagia Eirini in the homonymous village of the Kyrenia district.
16.00-16.15 Καλλιόπη Πρωτοπαπᾶ, ἐρευνήτρια: Ἔθιμα τοῦ γάμου στὴν παραδοσιακὴ κοινότητα τῆς Ἁγίας Εἰρήνης Κερύνειας.
Kalliopi PROTOPAPA, researcher: Wedding customs in traditional society of Hagia Eirini Kyrenias.
16.15-16.40 ΣΥΖΗΤΗΣΗ - DISCUSSION

16.40-17.15 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΜΕ ΚΑΦΕ – COFFEE BREAK

17.15-17.30 δρ Νάσα Παταπίου, ἱστορικός - ἐρευνήτρια: Ἁγία Εἰρήνη Κερύνειας: ἱστορικὲς εἰδήσεις γιὰ τὸ χωριὸ καὶ γιὰ τοὺς φεουδάρχες του.
Dr Nasa PATAPIOU, historian, researcher: Hagia Eirini Kyrenias: historical information on the village and its landlords.
17.30-17.45 Δῆμος Γιάγκου, Κοινοτάρχης Ἁγίας Εἰρήνης Κερύνειας: Ἡ Ἁγία Εἰρήνη ὡς μεικτὸ χωριὸ Ἑλλήνων καὶ Τούρκων.
Dimos YIAGKOU, President of the Hagia Eirini Kyrenias’ Community: Hagia Eirini Kyrenias as a mixed village of Greeks and Turks.
17.45-18.00 Ἀλεξάνδρα Θυμίδη, ἐρευνήτρια: Ὁ πατὴρ Προκόπιος καὶ ἡ ἀνακάλυψη τοῦ ἀρχαίου τύμβου στὴν Ἁγία Εἰρήνη Κερύνειας.
Alexandra THYMIDES, researcher: Father Prokopios and the discovery of the ancient tomb in Hagia Eirini Kyrenias.
18.00-18.30 ΣΥΖΗΤΗΣΗ - DISCUSSION

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΜΑΪΟΥ 2018 – SUNDAY 6 MAY 2018

Δ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: H ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
IV. SESSION: HAGIA EIRINI KYRENIAS IN THE MODERN PERIOD
Προεδρεῖο: Ἕλενα Ἐλιώτη, Ἀντωνία Προδρόμου
Coordinators: Elena ELLIOTI, Antonia PRODROMOU
10.00-10.15 δρ Ἄγγελος Χρυσοστόμου, ἱστορικός: Τὸ 256 Τάγμα Πεζικοῦ στὴν Ἁγία Εἰρήνη Κερύνειας ἀπὸ τὴ συγκρότησή του ἕως τὸ 1974.
Dr Aggelos CHRΥSOSTOMOU, historian: The history of the 256 Infantry Battalion in Hagia Eirini Kyrenias between its recruitment and up to 1974.
10.15-10.30 δρ Ἀνδρέας Κάρυος, Ἐπιστημονικός Συνεργάτης Μουσείου Ἀγῶνος: Ἡ Ἁγία Εἰρήνη στὸν ἀγώνα τῆς ΕΟΚΑ, 1955-1959.
Dr Andreas KARYOS, Research Fellow, Νational Struggle Museum: Hagia Eirini Kyrenias during the EOKA struggle, 1955-1959
10.30-10.45 Γεώργιος Χατζηκυριάκου, δασοπόνος: Τὰ δάση, ἡ βλάστηση καὶ ἡ χλωρίδα τῆς
Ἁγίας Εἰρήνης Κερύνειας καὶ τῆς εὐρύτερης περιοχῆς.
Georgios HADJIKYRIAKOU, forester: The forests, the vegetation and the flora in
Hagia Eirini Kyrenias and the surrounding area.
10.45-11.00 Ἐλεωνόρα Γεωργίου, δικηγόρος: Δραστηριότητες τοῦ Γιώργου Καπνουλᾶ στὴ
γεωργία καὶ στὸ ἐμπόριο.
Eleonora GHEORGIOU, lawyer: Activities of Giorgos Kapnoulas in agriculture and
commerce.
11.00-11.20 ΣΥΖΗΤΗΣΗ - DISCUSSION

11.20-11.40 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΓΙΑ ΚΑΦΕ – COFFEE BREAK

Ε΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: H ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΩΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
V. SESSION: HAGIA EIRINI KYRENIAS IN THE MODERN PERIOD
11.40-13.00 Στρογγυλὴ Τράπεζα μὲ τὴ συμμετοχὴ τῶν Κοινοταρχῶν τῶν ὅμορων χωριῶν
Διόριου, Καπουτίου, Κορμακίτη, Λαπήθου, Λιβερῶν, Μύρτου καὶ Συριανοχωρίου
μὲ θέμα: Προφορικὲς μαρτυρίες γιὰ τὶς σχέσεις μὲ τὴν Ἁγία Εἰρήνη Κερύνειας.
Συντονισμός: δρ Ἐλευθέριος Ἀντωνίου.
Round Table with the participation of the Presidents of the Communities Diorios,
Kapouti, Kormakites, Lapithos, Livera, Myrtou and Syrianochori with subject: Oral
testimonies on the relations with Hagia Eirini Kyrenias.
Coordination: Dr Eleutherios ANTONIOU.
13.00-13.20 ΣΥΖΗΤΗΣΗ - DISCUSSION
13.20-13.30 δρ Χαράλαμπος Γ. Χοτζάκογλου, Πρόεδρος Ἑταιρείας Κυπριακῶν Σπουδῶν:
Σύνοψη Συμπερασμάτων τοῦ Συμποσίου.
Dr Charalampos G. CHOTZAKOGLOU, Chairman of the Society of Cypriot
Studies: Conclusions of the Symposium.

13.30-14.00 ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ.
AWARDING TO HAGIA EIRINI KYRENIASÕ INHABITANTS.
14.00 ΛΗΞΗ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ – END OF THE SYMPOSIUM

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ / PARALLEL EVENTS:
(Αἴθουσας Βιβλιοθήκης Παλαιᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς)
(Library of the Old Archbishopric)
Ἔκθεση Βιβλίου καὶ Φωτογραφιῶν γιὰ τὴν Ἁγία Εἰρήνη Κερύνειας
Book- and Photo-exhibition on Hagia Eirini Kyrenias
Ἔκθεση ἀρχαιοτήτων καὶ κειμηλίων ἀπὸ τὴν Ἁγία Εἰρήνη Κερύνειας
Exhibition with antiquities and heirlooms from Hagia Eirini Kyrenias
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου