Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2019

Ἐπιστημονικὴ Ἡμερίδα ἀφιερωμένη στὸν Καθηγητὴ Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο - Σάββατο 23 Mαρτίου 2019

Σάββατο 23 Mαρτίου 2019
Παλαιὸ Ἀρχιεπισκοπικὸ Μέγαρο
(ἔναντι Παγκυπρίου Γυμνασίου Λευκωσίας)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

09.45-10.30 
ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

Χαράλαμπος Γ. Χοτζάκογλου, Πρόεδρος Ἑταιρείας
Κυπριακῶν Σπουδῶν

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
Τάσος Χριστοφίδης, Πρύτανης Πανεπιστημίου Κύπρου

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΩΜΕΝΟΥ
Γεώργιος Γεωργῆς, Καθηγητὴς Ἱστορίας Πανεπιστημίου
Νεάπολις
Χαρὰ Ὀλυμπίου, Ἀνάγνωσις τοῦ Ψηφίσματος τοῦ Δ.Σ.
Ἐπίδοσις τοῦ διπλοῦ τιμητικοῦ τόμου τῶν «Κυπριακῶν
Σπουδῶν»
Ἀντιφώνησις τοῦ Καθηγητοῦ Δημήτριου Δ.
Τριανταφυλλόπουλου

Α΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: Ἀρχαιότης καὶ βυζαντινὴ περίοδος
Προεδρεῖο: Ἕλενα Ἐλιώτη, Χαρὰ Ὀλυμπίου

10.35-10.50 Δημήτριος Ἀ. Ἰωσηφίδης, Ἀνέκδοτη κυπροσυλλαβικὴ
ἐπιγραφὴ ἐπὶ πηλίνου εἰδωλίου ταύρου
10.50-11.05 Θεόδωρος Μαυρογιάννης, Ἡ Οἰκία-Πρόσκτισμα τοῦ
Εὐστολίου στὸ Κούριον τῆς Κύπρου: 435 μ. Χ.
11.05-11.20 Ἄννα Παναγιώτου-Τριανταφυλλοπούλου, Ἀνθρωπωνύμια σὲ
ἐπιγραφὲς πρωτοχριστιανικῆς καὶ παλαιοχριστιανικῆς περιόδου
ἀπὸ τὴ Μακεδονία
11.20-11.35 Ἀρχιμ. Γρηγόριος Ἰωαννίδης, Διατάξεις προχειρίσεων ψάλτη
καὶ ἀναγνώστη στὰ κυπριακὰ Εὐχολόγια
11.35-11.50 Χαρὰ Ἀ. Ὀλυμπίου, Ἡ σύνθεση τῆς Δευτέρας Παρουσίας στοὺς
βυζαντινοὺς ναοὺς τῆς Κύπρου

11.50-12.30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΜΕ ΚΑΦΕ

B΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: Βυζαντινὴ καὶ μεταβυζαντινὴ περίοδος
Προεδρεῖο: Ἀντωνία Προδρόμου, Ἐλευθέριος Ἀντωνίου

12.30-12.45 Ἀνδρέας Φούλιας, Νέα στοιχεῖα γιὰ τὸν ναὸ τῆς Παναγίας τῆς
Κυρᾶς στὰ Λειβάδια Ἀμμοχώστου
12.45-13.00 Χαράλαμπος Γ. Χοτζάκογλου, Παρατηρήσεις στὴν
εἰκονογραφία δύο ναῶν τοῦ 17ου αἰῶνος: ὁ Προφήτης Ἠλίας
καὶ ὁ Ἅγιος Παντελεήμων Στεμνίτσης καὶ ἡ ταυτότητα τοῦ
ζωγράφου τους
13.00-13.15 Ἰωάννης Ἀ. Ἠλιάδης, Ἀπεικονίσεις μουσικῶν ὀργάνων
στὴν ἐκκλησιαστικὴ εἰκονογραφία κατὰ τὴν περίοδο τοῦ
Διαφωτισμοῦ: Τὸ παράδειγμα τοῦ Καθεδρικοῦ ναοῦ τῆς
Λευκωσίας
13.15-13.30 Χριστόδουλος Ἀ. Χατζηχριστοδούλου, Ὁ παλαιὸς ναὸς τῆς
Παναγίας Θεοσκέπαστης στὴν Κάτω Πάφο
13.30-13.45 Χάρης Φεραῖος, Ἀρχιτεκτονικὴ καὶ τραγικό! – Μία ἐκδοχή
13.45-14.00 Νάσω Χρυσοχοῦ, Ἡ ἐξελικτικὴ πορεία τῶν δίκλιτων καὶ τῶν
διπλῶν ὀρθόδοξων ναῶν τῆς Κύπρου
14.00-14.15 Ἰωάννης Θεοχαρίδης, Οἱ κάτοικοι τῆς Κακοπετριᾶς σύμφωνα
μὲ τὴν ἀπογραφὴ τοῦ 1831
14.15-14.30 Κυριάκος Χαραλαμπίδης, Στὰ στέφανα τῆς κόρης του
(Ἱεροφάνεια ἐν μυστηρίῳ)
14.30-14.45 Νίκος Ὀρφανίδης, Σχόλια στὴν παπαδιαμαντικὴ λογοτεχνία
τῶν Χριστουγέννων

ΛΗΞΙΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΟΣ

Πληροφορίες:
Τ.Κ. 21436, 1508 Λευκωσία
Τηλ. 22 432.578, τηλεομ.: 22 343 439
Ἠλ. Ταχυδρομεῖο: cypriotstudies@gmail.com
Ἱστοσελίδα: www.cypriotstudies.orgΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου