Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2019

Ἐπιστημονικὸ Συμπόσιο μὲ θέμα «Τὸ Λευκόνοικο ἀπὸ τὴν Ἀρχαιότητα ἕως σήμερα»


Ἑταιρεία Κυπριακῶν Σπουδῶν καὶ Δῆμος Λευκονοίκου ἐξ ἀφορμῆς τῆς συμπλήρωσης ἐφέτος τῶν ὀγδοντάχρονων τοῦ Δήμου καὶ τῆς συμπλήρωσης 80 χρόνων ἀπὸ τὴν ἵδρυση τοῦ Γυμνασίου Λευκονοίκου τὸ 2020 συνδιοργανώνει ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Κυπριακῆς Ἐπιτροπῆς Βυζαντινῶν Σπουδῶν πιστημονικὸ Συμπόσιο μὲ θέμα «Τὸ Λευκόνοικο ἀπὸ τὴν Ἀρχαιότητα ἕως σήμερα», τὸ ὁποῖο θὰ πραγματοποιηθεῖ στὴ Λευκωσία τὴν ἄνοιξη τοῦ 2020.
       Οἱ θεματικοὶ ἄξονες τοῦ Συμποσίου περιλαμβάνουν τὴν ἱστορία, ἀρχαιολογία, φιλολογία, λαογραφία, τοπογραφία, φυσικό περιβάλλον, οἰκονομία, πολιτιστικὴ γεωγραφία, χαρτογραφία.
          Ἡ ἐπιλογὴ τῶν ἀνακοινώσεων θὰ προκύψει κατόπιν ἀξιολόγησης τῶν περιλήψεών τους ἀπὸ τὴν ἐπιστημονικὴ ἐπιτροπὴ τοῦ Συμποσίου βάσει τῆς πρωτοτυπίας καὶ ποιότητός τους. Γλῶσσες τοῦ Συμποσίου θὰ εἶναι ἡ ἑλληνικὴ ἢ ἀγγλική.
          Ἡ διάρκεια τῶν ἀνακοινώσεων δὲν θὰ πρέπει νὰ ὑπερβαίνει τὰ 15 λεπτά.
         
Οἱ ἐνδιαφερόμενοι παρακαλοῦνται νὰ ἀποστείλουν πλήρως συμπληρωμένο τὸ συνημμένο Δελτίο Συμμετοχῆς καὶ Περίληψης, καθὼς καὶ σύντομο βιογραφικό τους ἕως τὶς 20 Σεπτεμβρίου 2019
στὸ ἠλεκτρονικὸ ταχυδρομεῖο: cypriotstudies@gmail.com ἢ στὸ τηλεομοιότυπο: (00357) 22 343.439.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου