ΚΥΠΡΙΑΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙ | KYPRIAKAI SPOUDAI 74 (2010)


Για πληροφορίες για τους  όρους δημοσίευσης 
της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών παρακαλώ επισπεφτείτε το 


-------------------------------------------------------------------------------

ΚΥΠΡΙΑΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙ
ΤΟΜΟΣ ΟΔ´ (2010)

Αξία: €30. 
Για μέλη της Εταιρείας 21 ευρώ. Για μέλη φοιτητές 18 ευρώ.

Ὁ παρὼν ΟΔ΄ τόμος ἔχει διαρθρωθεῖ σὲ ἕξι τμήματα. 
Στὸ πρῶτο περιλαμβάνονται δώδεκα πρωτότυπες, ἐπιστημονικὲς ἐργασίες στὴν ἑλληνικὴ καὶ στὴν ἀγγλικὴ γλῶσσα μὲ ξενόγλωσσες περιλήψεις. Αὐτὲς καλύπτουν τὴν προϊστορικὴ καὶ κλασσικὴ ἀρχαιολογία, τὴ βυζαντινὴ τέχνη, ἱστορία καὶ τοπογραφία, τὴν ἰατρική, τὴ μουσική, καθὼς καὶ τὴ νεώτερη περίοδο τῆς ἱστορίας τῆς Κύπρου, παρουσιάζοντας τὰ πορίσματα ἀρχειακῶν ἐρευνῶν. 
Στὸ β΄ τμῆμα, στὰ Σύμμεικτα, ἐκδίδεται ἄγνωστο χειρόγραφο Κύπριου καραγκιοζοπαίκτη. 
Στὸ γ΄ τμῆμα τῆς Ἐπετηρίδος μας δημοσιεύονται ἐννέα βιβλιοκρισίες, οἱ ὁποῖες φιλοδοξοῦν νὰ μὴν μείνουν στὸ ἐπίπεδο τῆς ἁπλῆς βιβλιοπαρουσίασης, ἀλλὰ μὲ τὴν κριτική τους θεώρηση νὰ συμβάλλουν οὐσιαστικὰ στὴν ἔρευνα τῆς Κυπριολογίας. 
Στὸ δ΄ μέρος τοῦ τόμου παρουσιάζονται τὰ ἐκθέματα τοῦ μηνός, συνήθως ἐπετειακὰ ἀντικείμενα τοῦ Μουσείου Λαϊκῆς Τέχνης τῆς Ἐταιρείας καὶ δωρήματα πρὸς τὴν Ἑταιρεία, τὰ ὁποῖα δημοσιεύθηκαν καὶ στὸν τοπικὸ Τύπο. 
Ἡ Ἐπετηρίς μας κλείνει μὲ τὸ ε΄ μέρος τῶν Πεπραγμένων καὶ τῶν Διαχειριστικῶν καταστάσεων στὸ πλαίσιο τῆς πλήρους διαφάνειας καὶ τῆς ἀνάδειξης τῆς δραστηριότητος τῆς Ἑταιρείας, ὅπου ἔχει προστεθεῖ ἕνα νέο ὑποκεφάλαιο, στὸ ὁποῖο καταγράφεται ὁ ἀπολογισμὸς τῆς δράσης τῆς Ἑταιρείας Κυπριακῶν Σπουδῶν μὲ ἀναγραφὴ τῶν ἐπιστημονικῶν δραστηριοτήτων καὶ δημοσιεύσεων τῶν μελῶν τοῦ Δ.Σ. 
Στὸ τελευταῖο Στ΄ μέρος παρατίθενται ἔγχρωμοι πίνακες εἰκονογράφησης τῶν τριῶν πρώτων τμημάτων τῶν Κυπριακῶν Σπουδῶν.

ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΤΟΜΟΣ ΟΔ´ (2010)

• Χαράλαμπος Γ. Χοτζάκογλου, Προλογικὸ Σημείωμα.......................................................... 11

Α´ ΜΕΡΟΣ • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ

  1..... Hartmut Matthäus, Zur Grabstele des Abdashtar aus Kition................................. 15
  2..... Charalampos P. Dokos, Charoula P. Chadjikosta, The road of pomegranate in Eastern 
Mediterranean region: historical, religious and other context of pomegranate in Cyprus.............................................................................................. 31
  3..... Χρυσοβαλάντης Κυριάκου, Ἡ Σαλαμίνα χριστιανικὴ Μητρόπολις Κύπρου
(3ος-4ος αιώνας μ.Χ.)....................................................................................................... 39
  4..... Ἀρχιμανδρίτης Φώτιος (Χαρίτων) Ἰωακείμ, Οἱ γνωστοὶ ἐπίσκοποι Ἀμαθοῦντος 
τῆς Κύπρου κατὰ τὴ βυζαντινὴ περίοδο.......................................................................... 57
  5..... Χάρης Κουτελάκης, Οἱ Γάτες τοῦ Ἀκρωτηρίου τής Κύπρου......................................... 89
  6..... Χριστόδουλος Βασιλειάδης, Τὰ διαστήματα τοῦ ἐναρμόνιου γένους 
σύμφωνα μὲ δύο Κυπριακὰ Θεωρητικὰ (Στυλιανοῦ Χαρμουζίου 
καὶ Οἰκονόμου Χαραλάμπους) ..................................................................................... 103
  7..... Κωστὴς Κοκκινόφτας, Τὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων καὶ ἡ Κύπρος...................... 109
  8..... Ἀνδρέας Ἀθ. Ἀντωνόπουλος, Κύπριοι Εὐεργέτες καὶ Δωρητὲς τοῦ 
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν (1837-1988) .......................................................................... 131
  9..... Antigone Heraclidou, Making a British Atmosphere in Cyprus, 1931-1939:
The “coup d’état” on elementary education?......................................................... 147
10.... Ἀντώνης Ἀ. Μαδέλλα, «Ἀτμοπλοϊκὴ Ἑταιρεία Λεμεσοῦ» (1905-1915): 
Ἵδρυση, στόχοι καὶ δομή................................................................................................. 179
11.... Xαράλαμπος Ἀλεξάνδρου, Κυπριακὸς ἀγώνας 1955-1959. Ἡ διεθνὴς πτυχή....... 211
12.... Ἀνθὴ Γ. Χοτζάκογλου, Σπύρος Μοσχογιάννης, ἕνας Αἰγυπτιώτης 
ἀνδρεικελοπαίχτης στὴν Κύπρο..................................................................................... 235

B´ ΜΕΡΟΣ • ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ

  1..... Ἀνθὴ Γ. Χοτζάκογλου, “Φτώχεια καὶ ὀρφάνια”: ἄγνωστο χειρόγραφο ἔργο 
(1946), τοῦ καραγκιοζοπαίκτη Π. Κοκωνᾶ.................................................................. 249

Γ´ ΜΕΡΟΣ • ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ – ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

1.Κώστας Ν. Κωνσταντινίδης: «Ἡ Διήγησις τῆς θαυματουργοῦ εἰκόνας 
τῆς Θεοτόκου Ἐλεούσας τοῦ Κύκκου», στὸ: Ἱερὰ Μονὴ Κύκκου:
         Εἰκὼν ἀνεσπέρου φωτός, Λευκωσία 2002.................................................................. 297
  2..... Δημήτριος Δ. Τριανταφυλλόπουλος: «Γιὰ τὴν τέχνη στὴν Ἱερὰ Μονὴ Κύκκου», 
στὸ: Ἱερὰ Μονὴ Κύκκου: Εἰκὼν ἀνεσπέρου φωτός, Λευκωσία 2002....................... 305
  3..... Τζούλια Ἀστραίου-Χριστοφόρου: Αἰκ. Ἀριστείδου, Ἡ Ὑφαντουργία 
τῆς Κύπρου ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα μέχρι τὸν 20ὸ αἰώνα καὶ ἡ συμβολὴ 
τοῦ Κώστα Χριστοδούλου, Λευκωσία 2006................................................................ 315
  4..... Δημήτριος Καρακατσάνης: Ἑλ. Προκοπίου, Ὁ συνεπτυγμένος σταυροειδὴς
          ἐγγεγραμμένος ναὸς στὴν Κύπρο, Λευκωσία 2007..................................................... 325
  5..... Michelle Bacci: (Ἐκδ. Ioannis A. Eliades), Ἡ Κύπρος καὶ ἡ Ἰταλία τὴν ἐποχὴ Βυζαντίου. 
Τὸ παράδειγμα τῆς εἰκόνας τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Στέγης τοῦ 13ου αἰ. ποὺ συντηρήθηκε στὴ Ρώμη/Cipro e l’Italia el tempo di Bisanzio. L’Icona Grande di 
San Nicola tis Stégis del XIII secolo restaurata a Roma, Νicosia 2009.............. 329
  6..... Ἀνθὴ Γ. Χοτζάκογλου: Κ. Γ. Γιαγκουλλῆ, Τὸ Θέατρο Σκιῶν τῆς Κύπρου.
Τὸ Κουκλοθέατρο καὶ ἡ Ταχυδακτυλουργία μέσα ἀπὸ τὰ κείμενα καὶ τὶς ἀφηγήσεις
τῶν καλλιτεχνῶν καὶ τὸν Τύπο τῆς ἐποχῆς (1894-2009), Λευκωσία 2009............. 337
  7..... Αἰκατερίνη Ἀριστείδου: Χρίστου Γ. Ἀριστείδου, Οἱ Ἀροδὲς ἀπὸ τὴν 
ἀρχαιότητα μέχρι σήμερα, Λευκωσία 2010................................................................. 351
  8..... Χρῆστος Κ. Βασιλόπουλος: Παρουσίαση τῶν Πρακτικῶν Α΄ Διεθνοῦς 
Συνεδρίου Ἅγιος Νεόφυτος ὁ Ἔγκλειστος. Ἱστορία - Θεολογία - Πολιτισμός, 
Πάφος 2010..................................................................................................................... 361
  9..... Νικόλαος Γραῖκος: Κ. Παπαγεωργίου, Ἀναγεννησιακὴ ἁγιογραφία στὴν Κύπρο, Λευκωσία 2010               373
10.... Νῖκος Γρ. Ζαχαρόπουλος: Χρήστου Οἰκονόμου, Ὁ ἅγιος Νεόφυτος ὁ Ἔγκλειστος, Προσωπικότητα - Συγγράμματα καὶ Ἑρμηνευτικὲς Προσεγγίσεις»,  
Πάφος 2010..................................................................................................................... 385

Δ´ ΜΕΡΟΣ • ΤΟ ΕΚΘΕΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ: δρ Χριστόδουλος Χατζηχριστοδούλου καὶ Μιχάλης Γεωργίου................ 393
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ: Μιχάλης Γεωργίου..................................................................................... 394
ΜΑΡΤΙΟΣ: δρ Χαράλαμπος Γ. Χοτζάκογλου καὶ Μιχάλης Γεωργίου................................ 396
ΑΠΡΙΛΙΟΣ: Μιχάλης Γεωργίου.............................................................................................. 398
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ: δρ Χριστόδουλος Χατζηχριστοδούλου 
καὶ  Μιχάλης Γεωργίου................................................................................................... 399
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ: δρ Χριστόδουλος Χατζηχριστοδούλου καὶ Μιχάλης Γεωργίου............ 400
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ: δρ Χριστόδουλος Χατζηχριστοδούλου καὶ Μιχάλης Γεωργίου.................. 401
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ: δρ Χριστόδουλος Χατζηχριστοδούλου καὶ Μιχάλης Γεωργίου................. 402
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ: Μιχάλης Γεωργίου....................................................................................... 403

Ε´ ΜΕΡΟΣ • ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ

Χρονικὰ τῆς Ἑταιρείας καὶ τοῦ Μουσείου ὑπὸ Χαραλάμπους Γ. Χοτζάκογλου............ 409
Πεπραγμένα Προέδρου τοῦ Δ.Σ. Χριστόδουλου Χατζηχριστοδούλου.............................. 423
Λογοδοσία τοῦ Ταμίου τοῦ Δ.Σ. Χαραλάμπους Γ. Χοτζάκογλου..................................... 429
Ὅροι δημοσιεύσεως εἰς τὸ Δελτίον τῆς Ἑταιρείας Κυπριακῶν Σπουδῶν....................... 431
Πίναξ Bραχυγραφιῶν.............................................................................................................. 437

ΣΤ´ ΜΕΡΟΣ • ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ

Πίνακες 1-20 ...........................................................................................................................  441

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου