Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2014


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ: Γεωγραφία της Κύπρου 

Ἑταιρεία Κυπριακῶν Σπουδῶν καὶ Γεωγραφικὸς Ὅμιλος Κύπρου συνδιοργανώνουν ἐπιστημονικὸ Συμπόσιο μὲ θέμα τὴ Γεωγραφία τῆς Κύπρου, τὸ ὁποῖο θὰ πραγματοποιηθεῖ μεταξὺ 3 – 4 Μαΐου 2014, στὴν Ἑταιρεία Κυπριακῶν Σπουδῶν στὴ Λευκωσία. Οἱ θεματικοὶ ἄξονες τοῦ Συμποσίου περιλαμβάνουν τὴ γεωπολιτικὴ/γεωστρατηγικὴ θέση τῆς Κύπρου, γεωμορφολογία-τοπογραφία, κλίμα, χλωρίδα – πανίδα, δάση, γεωργία-ἐδάφη, ὕδατα, ἀναδασμὸς –διακατοχὴ γῆς, θαλάσσια ζωή, ἀκτές, φυσικό Περιβάλλον καὶ προστασία του, πληθυσμὸς καὶ οἰκισμοί, μεταλλευτικές δραστηριότητες, συγκοινωνίες – δρόμοι –λιμένες, ἐμπόριο καὶ βιομηχανία, ἐνέργεια – πηγές, οἰκονομία, πολιτιστικὴ γεωγραφία, περιφέρειες τῆς Κύπρου καὶ ὁ φυσικὸς καὶ ἱστορικὸς χαρακτήρας τους, χαρτογράφηση τῆς Κύπρου, ὁ Γεωγραφικὸς Ὅμιλος Κύπρου καὶ ἡ συμβολή του στὴν ἀνάπτυξη τῆς ἐπιστήμης τῆς Γεωγραφίας.                     Ἡ ἐπιλογὴ τῶν ἀνακοινώσεων θὰ προκύψει κατόπιν ἀξιολόγησης τῶν περιλήψεών τους ἀπὸ τὴν ἐπιστημονικὴ ἐπιτροπὴ τοῦ Συμποσίου βάσει τῆς πρωτοτυπίας καὶ ποιότητός τους. Γλῶσσες τοῦ Συμποσίου θὰ εἶναι ἡ ἑλληνικὴ ἀγγλική. Ἡ διάρκεια τῶν ἀνακοινώσεων δὲν θὰ πρέπει νὰ ὑπερβαίνει τὰ 15 λεπτά.
                    

Οἱ ἐνδιαφερόμενοι παρακαλοῦνται νὰ ἀποστείλουν πλήρως συμπληρωμένο τὸ συνημμένο Δελτίο Συμμετοχῆς καὶ Περίληψης, καθὼς καὶ σύντομο βιογραφικό τους ἕως τὶς 28 Φεβρουαρίου 2014
στὸ ἠλεκτρονικὸ ταχυδρομεῖο: cypriotstudies@gmail.com ἢ στὸ τηλεομοιότυπο: (00357) 22 343.439.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου