Τρίτη 26 Μαΐου 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σύμφωνα με τους εσωτερικούς Κανονισμούς και τις αποφάσεις του Δ.Σ. της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών, της σχετικής Νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας και τις σχετικές πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Πρoγράμματος «MoNa: Monuments in Nature» στο πλαίσιο του Interreg Balkan-Mediterranean το Δ.Σ. της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών αναγγέλλει Προκήρυξη για την εργοδότηση Επιμελητού της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών, του οποίου τα απαιτούμενα προσόντα περιγράφονται παρακάτω στην ενότητα (Α).

Α) Περιγραφή υπηρεσιών:

Οι υπηρεσίες του Επιμελητού αναμένεται να αρχίσουν από τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου 2020. Ο επιμελητής καλείται να εργασθεί στην Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών (ΕΚΣ) σε εξαήμερη βάση (Δευτέρα-Σάββατο): Δευτέρα, 10.00 έως 14.00, Τρίτη έως και Παρασκευή, 08.30 έως 16.30, Σάββατο 09.00 έως 13.00 και είναι απαραίτητη η παρουσία του σε εκδηλώσεις της ΕΚΣ πέραν του ανωτέρω ωραρίου.

Μεταξύ άλλων, ο Επιμελητής αναμένεται να προσφέρει υπηρεσίες όπως:

·        Καταγραφή εκθεμάτων και αρχείων φορέως, έλεγχος και τακτοποίηση εκθεμάτων, καταχώριση και δημιουργία ηλεκτρονικών δελτίων για κάθε αντικείμενο, επιστημονική τεκμηρίωση αντικειμένων, συγγραφή Δελτίων Τύπου, προώθηση και διάχυση σε ΜΜΕ, ΜΜΔ και Διαδίκτυο, επίβλεψη χώρων, εξασφάλιση χορηγιών, ηλεκτρονική σάρωση κ αποδελτίωση, καταγραφή και τακτοποίηση βιβλίων και αρχείων, άλλα γενικά καθήκοντα που προκύπτουν όσο αφορά στην υλοποίηση των τρεχουσών εργασιών ή άλλων Προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει η ΕΚΣ.

·        Ηλεκτρονική σάρωση και αποδελτίωση παλαιών αρχείων, καταγραφή και τακτοποίηση βιβλίων και αρχείων,  χειρισμός αλληλογραφίας, επίβλεψη χώρων, εξασφάλιση χορηγιών, διενέργεια έρευνας, προβολής και διάχυσης αποτελεσμάτων κλπ.). Θα προσφερθεί επιμόρφωση στο σύστημα ΑΒΕΚΤ.

·        Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων (καταγραφή και τεκμηρίωση των εκθεμάτων που θα χρησιμοποιηθούν στα προγράμματα, τεκμηριωμένη έρευνα και συλλογή επιστημονικού υλικού, σχεδιασμός εκπαιδευτικού υλικού καθοδήγηση παιδιών/ενήλικων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα), διαχείριση Πωλητηρίου.

·        Σχεδιασμός και υλοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων (εκθέσεις, εκδόσεις, διαλέξεις, συμπόσια, εργαστήρια, εκπαιδευτικά προγράμματα κ.ά.).

·        Γενική διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΕΚΣ σε συνεργασία με τον Συντονιστή και τη Διαχειριστική Αρχή στην Κύπρο σε επίπεδο συντονισμού, οργάνωσης, προετοιμασίας βάσει των παραδοτέων και της προετοιμασίας λογιστικής διεκπεραίωσης.

·        Αναβάθμιση της σχετικής υποδομής της ΕΚΣ και την καλή συνεργασία και συντονισμό με τη Διεύθυνση της ΕΚΣ για την προαγωγή των σκοπών της.

·        Μετά την ευδόκιμο δοκιμαστική υπηρεσία ενός (1) έτους ο υποψήφιος δύναται να υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΣ αίτηση μονιμοποίησης.

Β) Περιγραφή απαραίτητων χαρακτηριστικών και προσόντων εξειδικευμένου εμπειρογνώμονα:

  Ελάχιστα προσόντα:

1.  Γραμματειακές σπουδές ή σχετικές γνώσεις

2.  Γνώσεις Λογιστικής (ταμειακά)

3.  Γνώσεις Πληροφορικής

4.  Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

5.  Προγενέστερη εμπειρία:
α.Πρακτική εργασία σε συναφές αντικείμενο
β. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχο φορέα ή με σε φορέα με αντίστοιχα καθήκοντα θα ληφθεί σοβαρά υπόψιν

6.  Επιπλέον προσόντα ανάλογα των αναγκών της θέσης θα συνεκτιμηθούν.Γ) Παροχές:
• Σταθερός μηνιαίος μισθός αναλόγως προσόντων: 
Βασικός μισθός ανάληψης καθηκόντων: 834 ευρώ μεικτά.

• Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη/ΓΕΣΥ
• Κοινωνικές Ασφαλίσεις
• Προβλεπόμενες άδειες
• Δυνατότητα επιδόματος επίτευξης στόχων (bonus)

Δ) Έντυπα για την υποβολή προσφορών:
1. Αίτηση. 
2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
3. Αντίγραφα πτυχίων και βεβαιώσεων.
4. Περιγραφή προσφοράς για τις παραπάνω υπηρεσίες (σύντομο κείμενο του υποψηφίου, για θέματα, που επιθυμεί να ληφθούν υπόψιν). 

5. Στοιχεία προηγούμενων εργοδοτών με τηλέφωνο και ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο ή/και γραπτές συστάσεις τους.

Για την υποβολή των προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν είτε τηλεφωνικώς (00357-995.19.998), είτε ηλεκτρονικώς (cypriotstudies@gmail.com) με τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. δρα Ιωάννη Ηλιάδη.

Οι προσφορές μαζί με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικώς στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση, είτε σε έντυπη μορφή στη διεύθυνση του ΜΛΤΚ της ΕΚΣ, Πλατεία Αρχ. Κυπριανού, Τ.Θ. 21436, 1508 Λευκωσία, Κύπρος, υπόψιν του δρος Χαρ. Χοτζάκογλου (https://goo.gl/maps/RVguf6bithWNLefZ8 ).Τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 05 Ιουνίου 2020, 12.30 μ.μ.

 

Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη το απόγευμα της 5ης Ιουνίου και θα παρουσιασθούν στην Επιτροπή Αξιολόγησης της ΕΚΣ το Σάββατο 06 Ιουνίου 2020 στις 09.00 στην Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών (Παλαιό Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο έναντι Παγκυπρίου Γυμνασίου, α΄ όροφος) και ο/η επιτυχών/ούσα υποψήφιος/α δύναται να προσληφθεί εντός της δεύτερης εβδομάδος του Ιουνίου, κατόπιν ἐγκρισης του Δ.Σ.

 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου